Ιστορική Αναδρομή

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1977 με τον υπ’ αριθμ. Ν. 641 άρθρο 3 ( ΦΕΚ 200 / 22-7-1977) «Περί ιδρύσεως και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών και Πανεπιστημιακών Ιατρικών Κέντρων εις τα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων και Θράκης».  Αρχικά ιδρύθηκε ως Έδρα «Ἰατρικῆς Φυσικῆς, ἔχουσα ὡς περιεχόμενον τήν διδασκαλίαν ἁπάντων τῶν εἰδικῶς εἰς τήν Ἰατρικήν ἀφορώντων κεφαλαίων τῆς Γενικῆς Φυσικῆς ἤτοι Φυσικοχημείας, Ἠλεκτροφυσιολογίας, Ἠλεκτροθεραπείας, Ἀκτινολογίας, Ὀπτικῆς, Ἀκουστικῆς κλπ.»

Με Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Β1/377 (6-4-1983) το 1983 εντάχθηκε ως Εργαστήριο στο Μορφολογικό – Κλινικοεργαστηριακό Τομέα Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων.

Πρώτος Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου ήταν ο Δημήτρης Γλάρος ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε τον Αύγουστο 2005 και απεβίωσε το Νοέμβριο 2008. Σήμερα, Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι η Καθηγητής κ. Μαργαρίτα Τζαφλίδου.

GreekEnglish