Ερευνητική Δραστηριότητα

Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ  μαζί με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές του εργαστηρίου δραστηριοποιούνται  σε ένα ευρύ φάσμα των επιστημών υγείας: 

  • Μελέτη συνδετικού ιστού με τη χρήση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και την ανάλυση και ερμηνεία εικόνας, δράση φαρμάκων και μοντελισμός πρωτεϊνών

  • Μελέτη σύστασης του ανθρώπινου σώματος με απορρόφηση ακτίνων Χ, και μετρητή ολοσώμου ακτινοβολίας, μικροδομής  οστών με τις τεχνικές: ανάλυση εικόνας, neutron activation analysis, microCΤ  tomography, X-ray microfluorescence, φασματοσκοπία Auger και υπερύθρου ακτινοβολίας

  • Θεωρητική μελέτη της δράσης-αναστολής πρωτεϊνών μέσω μοριακής πρόσδεσης (molecular docking) μικρών υποκαταστατών

  • Δοσιμετρία ιοντιζουσών ακτινοβολιών (δοσιμετρία στην ακτινοθεραπεία, δοσιμετρία θερμοφωταύγειας, μικροδοσιμετρία), Monte-Carlo προσομοίωση, αλληλεπίδραση φορτισμένων σωματίων με βιολογικά υλικά και νανοδομές

  • Βιολογικές επιπτώσεις μη ιοντίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (επιπτώσεις της ακτινοβολίας στην ζώσα ύλη, ανάπτυξη βιοχημικών μοντέλων αλληλεπίδρασης και έλεγχος αυτών)

  • Μελέτη της φυσιολογικής και παθολογικής ανθρώπινης βάδισης

  • Ιατρική Βιοτεχνολογία (ηλεκτρονικά στην ιατρική, ποιοτικός έλεγχος ακτινοδιαγνωστικών και ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων και εν γένει ιατρικών μηχανημάτων)

  • Βιοϊατρικές εφαρμογές του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού με έμφαση στην in-vivo απεικόνιση και φασματοσκοπία του κεντρικού νευρικού συστήματος

  • Μοντελοποίηση της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου με την χρήση της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας και της ηλεκτοεγκεφαλογραφίας

  • Ραδιοβιολογική μελέτη καινοτόμων τεχνικών ακτινοθεραπείας (χρήση μικροδεσμών ακτίνων-Χ από συγχροτρόνιο, της αιχμής απορρόφησης κατά την αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-ύλης, κ.λ.π.) με μελέτη της ανοχής των υγιών ιστών και του θεραπευτικού αποτελέσματος

 

GreekEnglish